giao dịch cuối tuần kato 40 tấn thành công

Giao dịch thành công em cẩu KATO 40 Tấn